خوشگل تیزهوشان!

همه کسانی که سامان را می شناسند متفق القولند که مظلوم مؤمن و بی ریاست ضمنا به ریاست علاقه دارد دوست دارد گروه را مدیریت کند اما توان زبان آموزی نداشته و نمی خواهد زیاد حرف بزند بنابراین با ذهنش دستور می داده است

سایت مورد علاقه

model music gaming group

this site is dedicated to kids you play football in the net and love tennis badminton and ping pong so table tennis bat is  the best toy for them

mmgg Website: http://sams.perespolis.com

ساده زیستی

هنر

معماری و هنر توفیق از خدماتی است که اینجانب عرضه می کنم یعنی هر بنایی که به آن پا می گذارم در دم تولید شده دیگر نیازی نیست که بازدید کننده بیاورید مردم خودشان خواهند آمد

اتفاق نظر

عیسی

  • در گهوراه
  • در شبه
  • مانند او
  • خدا